Waar vind ik informatie over de CAO voor uitzendkrachten?

Wurkwize is een NBBU-uitzendonderneming, de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten op uitzendkrachten van toepassing.

Met wie sluit de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst?

De uitzendkracht sluit een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau.

Wat is een uitzendovereenkomst?

Een uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst. Bijzonder omdat er drie partijen bij betrokken zijn: de uitzendkracht, de uitlener (het uitzendbureau) en de inlener (de organisatie waar de werkzaamheden verricht worden).

De uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst tussen de uitlener en de uitzendkracht waarbij de uitzendkracht werkt onder toezicht van de inlener. De uitzendkracht krijgt dus leiding en werkinstructies van de organisatie die hem ingeleend heeft.

Op grond van artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (ook wel de wet Waadi genoemd) heeft een uitzendkracht recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden (loon, overwerk, vakantie etc.) als de andere werknemers die werkzaam zijn in een gelijke of gelijkwaardige functie binnen het bedrijf waar gewerkt wordt.

Hoe worden de afspraken tussen het uitzendbureau en de opdrachtgever geregeld?

Naast het overeenkomstenrecht gelden de algemene voorwaarden van de uitzendonderneming wanneer de uitzendonderneming deze rechtsgeldig van toepassing heeft verklaard. 

Waar vind ik de Algemene Voorwaarden van de NBBU?

De Algemene Voorwaarden van de NBBU zijn de standaard afspraken voor de dienstverlening ‘ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ (TBA), alsmede arbeidsregeling (ook wel werving en selectie genoemd).

(https://www.mijnnbbu.nl/portal-ledenportal-2/download-algemene-voorwaarden-nbbu)

http://wurkwize.nl/algemene-voorwaarden/

Heeft een uitzendkracht een proeftijd?

[Artikel 7:652 BW]

In een arbeidsovereenkomst kan ook een proeftijdbeding worden opgenomen. Het proeftijdbeding biedt zowel de werkgever als de werknemer de ruimte om te toetsen of zij aan elkaars verwachtingen voldoen.

Bij elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten mag men niet (opnieuw) een proeftijd opnemen (tenzij het om een heel andere functie gaat, waarbij er nieuwe vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer worden gevraagd). Dit geldt ook voor een inlener die een uitzendkracht na de uitzendperiode zelf een arbeidsovereenkomst aanbiedt. Ook hij mag geen proeftijdbeding opnemen als de uitzendkracht dezelfde functie blijft uitoefenen. Wanneer de werknemer gedurende de proeftijd ziek is, bijvoorbeeld 3 van de 4 weken, dan is de proeftijd toch voorbij. Deze mag dus niet ‘verlengd’ worden met de weken dat iemand ziek was. Als er een onderbreking plaats heeft gevonden, waardoor het periode- en ketensysteem opnieuw begint, mag er niet opnieuw een proeftijd worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Krijgt een uitzendkracht een contract?

Tussen Wurkwize en de uitzendkracht wordt een arbeidsovereenkomst, een uitzendovereenkomst, afgesloten, als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Vanuit deze overeenkomst wordt de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de directe leiding en toezicht.

Een uitzendovereenkomst kan in twee vormen worden aangegaan:

  • Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Deze kan worden aangegaan voor de duur van de opdracht met een maximale periode van 78 gewerkte weken. Deze periode wordt fase 1 en 2 genoemd.
  • Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, ofwel detacheringsovereenkomst. Een detacheringsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze kan worden aangegaan in fase 1, 2, 3 en 4

Wat is het fase-systeem?

In de ‘CAO voor Uitzendkrachten’ van de NBBU is o.a. het fasen-systeem vastgelegd. Het fasen-systeem houdt in dat de uitzendkracht een aantal fasen doorloopt. Hoe verder in de fasen, hoe meer rechten een uitzendkracht verkrijgt. Het fasensysteem is onderverdeeld in 4 fasen:

  • Fase 1
  • Fase 2
  • Fase 3
  • Fase 4

Wat zijn de kosten van een uitzendkracht?

De kosten van een uitzendkracht bestaan uit de volgende componenten: het brutoloon van de uitzendkracht, de kosten voor sociale premies, verzekeringen en werkgeversbelastingen en de kosten van het uitzendbureau voor de werving en selectie.

Wat voor CAO is van toepassing voor de uitzendkracht?

Dit is afhankelijk van de CAO welke de opdrachtgever toepast. Als de opdrachtgever een CAO hanteert is deze ook van toepassing voor de uitzendkracht. Mocht de opdrachtgever geen CAO hanteren is de NBBU CAO voor uitzendkrachten van toepassing.

Heeft een uitzendkracht recht op een reiskostenvergoeding?

Uitzendkrachten hebben niet automatisch recht op een reiskostenvergoeding. Of de uitzendkracht een reiskostenvergoeding ontvangt hangt af van de afspraken die hierover gemaakt zijn met de uitzendonderneming. Alleen als bij het inlenend bedrijf een reiskostenvergoeding geldt dan heeft de uitzendkracht hierop eveneens recht. Zie artikel 22 lid 2 van NBBU-cao voor Uitzendkrachten.

Heeft een uitzendkracht recht op vakantiedagen?

Ja, een uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16,00 uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien er niet een volledige werkmaand is gewerkt

 

Wat is de opzegtermijn voor uitzendkrachten?

Opzegtermijn en alle overige informatie is te vinden in de NBBU CAO uitzendkrachten

Linken aan https://www.nbbu.nl/app/uploads/2015/05/NBBU-CAO-uitzendkrachten-2017.pdf

Wie betaalt de uitzendkracht vakantiegeld?

De uitzendkracht heeft recht op vakantiegeld in de vorm van een vakantiebijslag van 8 procent van het feitelijk loon. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal te werken dagen per jaar, inclusief vakantie- en feestdagen. Vakantiegeld wordt in mei betaald door het uitzendbureau.

Welke Algemene Voorwaarden gelden er voor het inhuren van uitzendkrachten?

De Algemene Voorwaarden van de NBBU zijn de standaard afspraken voor de dienstverlening ‘ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ (TBA), alsmede arbeidsregeling (ook wel werving en selectie genoemd).

(https://www.mijnnbbu.nl/portal-ledenportal-2/download-algemene-voorwaarden-nbbu)

http://wurkwize.nl/algemene-voorwaarden/