Welke CAO is op mij van toepassing?

Wurkwize is een NBBU-uitzendonderneming, dan is de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten op u van toepassing.

Wanneer ga ik pensioen opbouwen?

Er is een pensioenregeling die voorziet in opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitzendkrachten die werkzaam zijn in week 26 tot week 78 binnen het fasensysteem (BasisPensioenregeling) en uitzendkrachten die de eerste 78 weken binnen het fasensysteem reeds doorlopen hebben of een uitzendovereenkomst volgens het periode- en ketensysteem zijn aangegaan (PlusPensioenregeling).

Wie regelt mijn werkkleding, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen?

De inlener is verantwoordelijk voor het verstrekken van werkkleding, gereedschap en persoonlijke beschermmiddelen. De uitzendonderneming is verantwoordelijk voor het verstrekken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie aan de uitzendkracht met een beschrijving van de mogelijke risico’s van het werken bij de inlener.

Als ik werk, hoe geef ik mijn uren door?

Werkbriefjes of urenbriefjes zijn een registratiemiddel waarmee de uitzendonderneming kan controleren hoeveel uren u daadwerkelijk heeft gewerkt en kan zorgen voor de verloning van deze gewerkte uren. U bent verplicht dit tijdverantwoordingsformulier naar waarheid in te vullen en aan het einde van iedere week te laten ondertekenen. Zie ook artikel 21 van de NBBU CAO voor uitzendkrachten.

Als ik werk, wanneer ontvang ik mijn salaris?

Werkt u per week, per vier weken periode of per maand, dan dient de uitzendonderneming het salaris aan het einde van elke loonperiode te betalen, dus respectievelijk aan het einde van de week, de vier-wekenperiode of aan het einde van de maand.

Ontvang ik ook een loonstrook en wanneer?

Uw werkgever is verplicht u een loonstrook te verstrekken van:

  • de eerste loonbetaling na indiensttreding
  • iedere loonbetaling waarin iets is gewijzigd ten opzichte van de vorige loonbetaling 

Wat zijn mijn reserveringen en waar vind ik deze?

Voor een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (fase 1 en 2) geldt er geen loondoorbetaling indien u vrij wilt nemen in verband met kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen en vakantiedagen. In plaats daarvan worden er voor u percentages gereserveerd. De grondslag is het feitelijk loon, eventueel te verhogen met de vergoeding conform artikel 25 lid 3 sub c van de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. Binnen 6 weken na het einde van de uitzendovereenkomst moeten de nog aanwezige gereserveerde bedragen aan de uitzendkracht worden uitgekeerd. 

Wanneer krijg ik vakantiegeld?

De vakantiebijslag waarop je als uitzendkracht tot en met de maand waarin de uitbetaling geschiedt aanspraak hebt verworven, wordt in de maand mei uitbetaald op een voor de aanvang van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht aan te geven wijze.

Welke CAO is toepassing?

Wurkwize is een NBBU-uitzendonderneming en dan is de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten op jou van toepassing.

Waar meld ik ziekte?

U bent verplicht om op de eerste verzuimdag wegens ziekte of ongeval, in ieder geval vóór 09.30 uur, daarvan melding te doen onder opgave van het juiste verpleegadres aan de uitzendonderneming alsmede aan de inlener.

Als ik ziek ben, krijg ik dan doorbetaald?

Of het uitzendbureau uw loon moet doorbetalen bij ziekte hangt af van de fase waarin u zich bevindt en het soort uitzendovereenkomst u heeft. Bent u werkzaam middels een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (fase 1 en 2) dan betaalt de uitzendonderneming geen loon door. Bent u werkzaam middels een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd (fase 3 en 4 of in fase 1 en 2) dan wel. In geval van ziekte of ongeval heeft de uitzendkracht recht op doorbetaling van 90 procent van het naar tijdruimte vastgestelde loon, voor zover het loon niet meer bedraagt dan het maximum uitkeringsdagloon en ten minste op het voor hem geldende wettelijke minimumloon, gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst, met een maximum van 52 weken. Na deze termijn gelden de wettelijke regels in zake de loondoorbetaling bij ziekte

Krijg ik ook een jaaropgave?

De uitzendonderneming is verplicht u een jaaropgave te verstrekken. Let op: uw werkgever verstrekt maar 1 keer per jaar een jaaropgave.

Voor meer vragen en antwoorden…

kun je ook kijken op de website van NBBU (linken aan https://www.nbbu.nl/artikel/veelgestelde-vragen-informatie-voor-uitzendkrachten/)